Omgevingsmanagement ondergrondse fietsenstalling Maastricht

Op 8 maart j.l. is bekend gemaakt dat TBI-ondernemingen Timmermans en Mobilis de  ondergrondse fietsenstalling bij het station in Maastricht gaan bouwen. De bouw wordt uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende partijen gemeente MaastrichtMaastricht Bereikbaar, Provincie Limburg, ProRail en NS.

Jacques Timmermans management en advies en Hartjes’ ontwikkelvisie hebben samen invulling gegeven aan de visie op omgevingsmanagement tijdens de tender-fase. Ook gaan ze gezamenlijk invulling geven hieraan tijdens de uitvoering. Omgevingsmanagement heeft de laatste jaren een steeds belangrijkere rol ingenomen bij projectorganisaties. In het IPM-model van Rijkswaterstaat wordt het als één van de kernrollen beschouwd.

Omgevingsmanagement houdt o.a. het volgende in:

  • het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving,Voornaamste taak van het omgevingsmanagement is om onbegrip en misverstanden te minimaliseren in de omgeving waar het project plaatsvindt om zodoende tijd en geld te besparen;
  • het op een verantwoorde wijze de omgeving waarin je wat wilt veranderen (projecten/wetgeving) zodanig benaderen dat onbegrip en misverstanden worden geminimaliseerd;
  • het geheel van activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren en de regie te houden op de uitvoering van het eigen stakeholdersmanagement.

Bijzonder is dat bij dit project meerdere ZP’ers vanuit het netwerk van WAT-company niet alleen betrokken zijn tijdens de uitvoering, maar ook tijdens de tenderfase meegewerkt hebben aan dit project.

Ondergrondse fietsenstalling
Er wordt steeds meer gefietst in Maastricht. Rond het station zijn er meer fietsenstallingsplekken nodig. Daarom wordt er een ondergrondse fietsenstalling gebouwd waar 3.000 fietsen droog, veilig en gratis (eerste 24 uur) kunnen worden gestald.

Kwaliteitsimpuls
De realisatie van de ondergrondse stalling zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Door deze fietsenstalling ontstaat bovengronds een aantrekkelijk stationsplein, zonder fietsen en met meer ruimte om te verblijven.

Planning
De bouw start in het voorjaar van 2016 en zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Eind 2017 zal de stalling klaar zijn. Voor de start van de bouwwerkzaamheden worden vanaf deze maand voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering. Ook moet er plaats worden gemaakt voor de bouw. Daarvoor worden bomen gekapt, parkeerplaatsen en fietsenstallingen verwijderd of verplaatst en wordt de omliggende ruimte anders ingedeeld.

Tijdens de bouw
Tijdens de bouw blijven treinen en bussen gewoon rijden. Het station, winkels, hotels en restaurants blijven bereikbaar. Want zo’n 33.000 mensen lopen dagelijks over het station. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd om bereikbaarheid te garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zal er overlast zijn zoals bijvoorbeeld geluids- en trillingshinder. Daarom zijn strenge eisen gesteld aan de bouwmethodiek, maximale hinder en werktijden.

Communicatie
Via de website www.fietsenstalling-maastricht.nl is meer informatie over het project terug te vinden. Ook kunnen geïnteresseerden zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor omwonenden en geïnteresseerden wordt op 23 maart een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Maastricht werkt aan bereikbaarheid
“Maastricht werkt ook de komende jaren hard aan verdere verbeteringen van de infrastructuur. Daarmee maken we Maastricht en regio steeds beter bereikbaar en dragen we bij aan een top woon-, werk- en leefklimaat,” aldus John Aarts, wethouder voor mobiliteit.

Trots op dit project
Jos Timmermans, directeur Timmermans: “Timmermans – Mobilis gelooft in de kracht van samenwerking. Door samen op te trekken en open met elkaar te communiceren werken we aan een optimaal projectresultaat; een ondergrondse fietsenstalling in dit mooie stadsdeel van Maastricht. We zijn er trots op, dat wij dit project mogen realiseren.”

fietskelder2